Ochrana osobních údajů

Prodávající se v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“) a vnitrostátními předpisy na ochranu osobních údajů a v souladu s těmito předpisy přísně dodržuje všechny nastavené postupy.

Prodávající jako správce osobních údajů (dále též „správce„) poskytuje tímto následující informace:

a) Právní základ pro zpracování osobních údajů

– kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím,
– poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – kupujícího, která vyplývá z kupní smlouvy

b) Účel zpracování osobních údajů

– poskytování služeb dle uzavřené smlouvy,
– plnění zákonných povinností prodávajícího,
– ochrana oprávněných zájmů prodávajícího.

c) Kategorie zpracovávaných osobních údajů

– identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, bydliště, IČ),
– kontaktní údaje kupujícího (emailová adresa, telefonní číslo).

d) Příjemci osobních údajů

– kontrolní orgány a orgány státní správy,
– poskytovatelé IT, účetních, právních a daňových služeb,
– poskytovatelé poštovních doručovacích služeb.

e) Doba zpracování osobních údajů

– osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání smlouvy či vedení zákaznického účtu a dále po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, například dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty a podobně a dle obecných i speciálních promlčecích lhůt

f) Práva kupujícího

Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů: kupující jako subjekt zpracování osobních údajů má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda jde poskytování osobních údajů je zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům: kupující má právo požadovat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, tak má kupující právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou, byly nebo mají být osobní údaje zpřístupněny, dobu zpracování osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení a možnosti vznést námitku proti zpracování, informace o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Kupující má právo požadovat od správce kopie zpracovávaných osobních údajů. Při opakovaných a zjevně nepřiměřených žádostech je správce oprávněn účtovat žadateli přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.

Právo na opravu osobních údajů: kupující má právo žádat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné a doplnil neúplné osobní údaje, které se jej týkají. Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění správci.

Právo na výmaz osobních údajů: V případech, kdy pominul účel zpracování osobních údajů, byl odvolán souhlas ke zpracování osobních údajů a v dalších případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) nařízení, je správce na základě žádosti povinen osobní údaje žadatele smazat. Pokud však není splněna zákonná podmínka pro výmaz, má správce právo si osobní údaje ponechat.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: Na žádost subjektu údajů je správce povinen omezit zpracování osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 nařízení.

Právo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů: Dojde-li kupující ke zjištění, že správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem s ochranou soukromého a osobního života kupujícího, má právo obrátit se přímo správce s touto námitkou, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění závadného stavu nebo k dostatečnému zdůvodnění nastalé situace.

Právo na přenositelnost údajů: kupující může požadovat, aby jeho osobní údaje byly předány jinému správci. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li požadavku kupujícího bránit zákonná či jiná překážka.

Právo podat podnět/stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů: S jakýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se lze obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán. Kontaktní údaje Úřadu na ochranu osobních údajů jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, plk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, web: www.uoou.cz/

Veškerá výše uvedená práva je kupující oprávněn uplatnit zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu správce uvedenou v internetovém obchodě.

Prodávající se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

OBCHODNÍ SDĚLENÍ, COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho zařízení, ze kterého provádí objednávku zboží. V případě, že je nákup v internetovém obchodu možný, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na dané zařízení kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.