Všeobecné obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese truhlarstvi-pesava.cz (dále jen „internetový obchod“), kdy na jedné straně je společnost Truhlářství Pešava, IČ 65723830 ., DIČ CZ6307161300 se sídlem Černilov 303, 503 43 Černilov (dále jen „prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“). VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

1.2 Čl. 6 (vyjma čl. 6.8.) a čl. 7 těchto VOP se nevztahuje na případy, kdy kupujícím je podnikatel, tedy ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele také považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pokud kupující uvede v objednávce své identifikační číslo, nevztahují se na vztah mezi prodávajícím a takovým kupujícím tyto VOP.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškeré informace o zboží jsou dostupné v internetovém obchodu, přičemž ceny daného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech případných poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou takto zobrazovány na internetovém obchodu. Prezentace zboží v internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, jehož předmětem bude koupě takového zboží.

2.2. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Objednávku zboží provádí kupující vyplněním objednávkového formuláře, který je dostupný v internetovém obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o zboží, které kupující vložil do elektronického nákupního košíku internetového obchodu, včetně počtu jeho kusů, způsobu úhrady kupní ceny za dané zboží včetně úhrady nákladů za dodání zboží kupujícímu a způsobu doručení objednávaného zboží.

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupující oprávněn zkontrolovat a měnit údaje, které objednávka obsahuje. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito VOP seznámil.

2.5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující do objednávkového formuláře zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. Přílohou tohoto potvrzení jsou aktuální VOP prodávajícího.

2.6. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající v takovém případě informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

3. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

3.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

3.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto VOP.

3.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Dobřenice 168, 503 27,
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 294303057/0300, vedený u společnosti ČSOB.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do deseti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen v případě bezhotovostní platby vždy označit platbu variabilním symbolem. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.4 Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

4.5 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce nebo prostřednictvím osobního odběru v provozovně prodávajícího na adrese Dobřenice 168, 503 27. Způsob dodání zboží kupující určuje v objednávce zboží.

5.2 Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.

5.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

5.6 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

5.7 Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu ve shora uvedené lhůtě odesláno. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující prodávajícímu zaslat na adresu provozovny prodávajícího  Dobřenice 168, 503 27, či na e-mailovou adresu prodávajícího MiZu.cer@seznam.cz.

6.2. Kupující bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Smluvní strany jsou povinny vrátit si veškerá poskytnutá plnění. Kupující je povinen prodávajícímu vrátit zboží ve lhůtě čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) OZ a § 1832 odst. 3 OZ nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 a násl. OZ náklady spojené s navrácením zboží.

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky od něho přijaté, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady

6.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.6 Zboží musí být prodávajícímu ze strany kupujícího vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. V takovém případě je prodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátit ve lhůtě čtrnácti dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy týkající se ochrany spotřebitele.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá prodávající kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedené shora se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.3 V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat

– výměnu za nové zboží,
– opravu zboží,
– přiměřenou slevu z kupní ceny,
– odstoupení od smlouvy. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, při větším počtu vad zboží.

7.4 Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.5 Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

7.6 Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.7 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamace prostřednictvím e-mailu, či telefonu.

7.8 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.9 V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

8. DORUČOVÁNÍ

8.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v internetovém obchodu. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Prodávající se v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“) a vnitrostátními předpisy na ochranu osobních údajů a v souladu s těmito předpisy přísně dodržuje všechny nastavené postupy.

9.2. Prodávající jako správce osobních údajů (dále též „správce„) poskytuje tímto následující informace:

a) Právní základ pro zpracování osobních údajů
– kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím,
– poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – kupujícího, která vyplývá z kupní smlouvy

b) Účel zpracování osobních údajů

– poskytování služeb dle uzavřené smlouvy,
– plnění zákonných povinností prodávajícího,
– ochrana oprávněných zájmů prodávajícího.

c) Kategorie zpracovávaných osobních údajů

– identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, bydliště, IČ),
– kontaktní údaje kupujícího (emailová adresa, telefonní číslo).

d) Příjemci osobních údajů

– kontrolní orgány a orgány státní správy,
– poskytovatelé IT, účetních, právních a daňových služeb,
– poskytovatelé poštovních doručovacích služeb.

e) Doba zpracování osobních údajů

– osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání smlouvy či vedení zákaznického účtu a dále po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, například dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty a podobně a dle obecných i speciálních promlčecích lhůt

f) Práva kupujícího

– Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů: kupující jako subjekt zpracování osobních údajů má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda jde poskytování osobních údajů je zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.
– Právo na přístup k osobním údajům: kupující má právo požadovat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, tak má kupující právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou, byly nebo mají být osobní údaje zpřístupněny, dobu zpracování osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení a možnosti vznést námitku proti zpracování, informace o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Kupující má právo požadovat od správce kopie zpracovávaných osobních údajů. Při opakovaných a zjevně nepřiměřených žádostech je správce oprávněn účtovat žadateli přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.
– Právo na opravu osobních údajů: kupující má právo žádat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné a doplnil neúplné osobní údaje, které se jej týkají. Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění správci.
– Právo na výmaz osobních údajů: V případech, kdy pominul účel zpracování osobních údajů, byl odvolán souhlas ke zpracování osobních údajů a v dalších případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) nařízení, je správce na základě žádosti povinen osobní údaje žadatele smazat. Pokud však není splněna zákonná podmínka pro výmaz, má správce právo si osobní údaje ponechat.
– Právo na omezení zpracování osobních údajů: Na žádost subjektu údajů je správce povinen omezit zpracování osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 nařízení.
– Právo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů: Dojde-li kupující ke zjištění, že správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem s ochranou soukromého a osobního života kupujícího, má právo obrátit se přímo správce s touto námitkou, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění závadného stavu nebo k dostatečnému zdůvodnění nastalé situace.
– Právo na přenositelnost údajů: kupující může požadovat, aby jeho osobní údaje byly předány jinému správci. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li požadavku kupujícího bránit zákonná či jiná překážka.
– Právo podat podnět/stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů: S jakýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se lze obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán. Kontaktní údaje Úřadu na ochranu osobních údajů jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, plk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, web: www.uoou.cz/

Veškerá výše uvedená práva je kupující oprávněn uplatnit zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu správce uvedenou v internetovém obchodě.

Prodávající se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

10. OBCHODNÍ SDĚLENÍ, COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho zařízení, ze kterého provádí objednávku zboží. V případě, že je nákup v internetovém obchodu možný, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na dané zařízení kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

11.3 Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

11.4 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

11.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

11.6 Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.7 Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 13. 7. 2020.